[rev_slider_vc alias=”OurCoffee”]

ក្រមសីលធម៌របស់យើង

ការ​អភិវឌ្ឍ​ពាណិជ្ជកម្ម​ត្រឹម​ត្រូវ​ គឺ​ជា​ក្រម​សីលធម៌​មួយ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ Massimo Zanetti Beverage Group គាំ​ទ្រ​​រាល់​ថ្ងៃ​នេះ ព្រមទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​រូបភាព​ផ្សេងៗ។​

នៅពេលផលិតកាហ្វេ យើងក៏​ពិចារណា​ផង​ដែរ​ពីផល​ប៉ះពាល់ ដែល​អាច​មាន​ចំពោះ​បរិស្ថាន។

តើអ្វីជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនលំអៀង?

ពាណិជ្ជកម្ម​មិនលំអៀង គឺ​និយាយ​ពី​​​លក្ខខណ្ឌការ​ងារ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ តម្លៃ​សម​ស្រប អាជីវកម្ម​មាន​និរន្តភាព​​នៅ​ក្នុង​ស្រុក និង​ភាព​ស្មើគ្នា​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​ចំពោះ​កសិករ​ក្នុង​ស្រុក ព្រមទាំង​​អ្នក​បម្រើការ​ងារ​នៅ​តាម​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ពាណិជ្ជកម្ម​មិនលំអៀង នឹង​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​កសិករ លើក​កម្ពស់​ស្ថានភាព និងជីវភាព​របស់​ខ្លួន​តាម​រយៈ​ការ​ទទួល​បាននូវ​តម្លៃ​សម​ស្រប​សម្រាប់​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន។ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​ជះឥទ្ធិពល​លើ​ជីវភាព​ និងសុខុមាលភាព​របស់​ពួកគេ​ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង​ជះឥទ្ធិពលលើ​ជីវភាព និងសុខុមាលភាព​របស់​អ្នកនៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​របស់​កសិករ​ទាំង​នោះ​​ផង​ដែរ។ វា​នឹង​ផ្តល់លទ្ធភាព​ឲ្យ​កសិករ​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​ និង​ជីវភាព​រស់នៅកាន់តែ​ប្រសើរ​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​ពួកគេ​ផង​ដែរ។

លោកអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈគេហទំព័រ  www.fairtrade.com.au

fondazione zanetti logo

The Fondazione Zanetti is a non-profit organization born in year 2007 from the desire of Mr. Massimo Zanetti and his Family. The Foundation is an independent, secular, non-political organization, which does not discriminate on the basis of the race, creed, gender, caste or political orientation.

fairtrade mark

Fair trade is an alternative approach to conventional trade based on a partnership between producers and traders, businesses and consumers. The international Fairtrade system – made up of Fairtrade International and its member organizations – represents the world’s largest and most recognized fair trade system.

organic mark

Fair trade is an alternative approach to conventional trade based on a partnership between producers and traders, businesses and consumers. The international Fairtrade system – made up of Fairtrade International and its member organizations – represents the world’s largest and most recognized fair trade system.

Zanetti Foundation

The Fondazione Zanetti is a non-profit organization born in year 2007 from the wish of Mr. Massimo Zanetti and his Family. The Foundation is an independent, secular, non-political organization, which does not discriminate on the basis of the race, creed, gender, caste or political orientation.

Our Mission

The main objective of the Foundation is to help children in need by supporting and promoting domestic and international projects aimed at providing school education, food and health assistance, sheltering and psychological support.
The action of the Foundation is mainly focused on minors living in the third and fourth world, where malnutrition, diseases and difficult social situations kill or invalid millions of children every year; we also operate in our local situation, by supporting and promoting various initiatives

Our Projects

http://www.fondazionezanetti-onlus.org/en/our-projects/

Zanetti Foundation Cambodia

The specific objective of the project “Anch’io so leggere e scrivere!” (“I can read and write too!”) is to reduce the phenomenon of street children in Neak Loeung, in the Province of Prey Veng in Cambodia.

Zanetti Foundation dental services offered in Cambodia

We support the “Regalami un Sorriso” (Give Me a Smile) project, which plans to set up a dentistry service in Sakalalina hospital (a rural village in Southern Madagascar). This service will provide prevention, care and rehabilitation in the form of dentures, as well as odontological and orthodontic training for local people.

Zanetti Foundation

A very important project in “Malawi“, in partnership with ActionAid (www.actionaid.it). The operation focused in the South-West of the country, and led to the construction of two community care centres for young children.

Fair Trade Certification

Fairtrade_Mark

 

Fairtrade Standards for coffee act as a safety net against the unpredictable market. They provide security to coffee producers so that they will get a price that covers their average costs of sustainable production.

Fairtrade Standards for coffee

Among other things, Fairtrade Standards for coffee production include the following:

  • Producer organizations are paid a floor price (Fairtrade Minimum Price) of US $ 1.40 per pound for Fairtrade certified washed Arabica and US $ 1.35 for unwashed Arabica, or the market price, if higher.
  • For Fairtrade certified organic coffee an extra minimum differential of US $ 30 cents per pound is being applied.
  • A Fairtrade Premium of US $ 20 cents (with USD $ 5 cents earmarked for productivity and quality improvements) per pound is added to the purchase price and is used by producer organizations for social and economic investments at the community and organizational level.
  • Fairtrade coffee certification is currently only open to small farmer organizations. Small farmers must be organized in organizations which they own and govern.
  • Democratic decision making is required. Everybody has equal right to vote.
  • Environmental standards restrict the use of agrochemicals and encourage sustainability.
  • Pre-export lines of credit are given to the producer organizations. If requested, up to 60 % of the purchase price should be pre-financed to the producer organizations.
  • Trade standards aim to encourage fairer negotiations, clarify the role of price fixing, and reduce speculation.
No Fields Found.
error: Our content is protected! If you would like to use it email web@segafredo.com.au
Learn More About Free On Loan Equipment!
Enter your details below and see if you're eligible!
Boncafé is always looking to partner with outstanding restaurants, hotels and cafe that reflect out brand. Fill out your details below and one of our friendly coffee consultants will be in touch with you to discuss the options available.
ENTER YOUR NAME
ENTER YOUR E-MAIL
ENTER YOUR PHONE NUMBER
Your Information will never be shared with any third party.
Find Out More About Renting This Machine!
No Contracts - No Hassle - Free Servicing
Boncafé rental office coffee machines are a great way to enjoy cafe quality coffee at work. Complete the enquiry form below and one of our friendly coffee consultants will be in touch the discuss your requirements!
ENTER YOUR NAME
ENTER YOUR E-MAIL
ENTER YOUR PHONE NUMBER
Your Information will never be shared with any third party.
Found it cheaper? We can match it!
Complete your details below to request a price match for this product.
Boncafé rental office coffee machines are a great way to enjoy cafe quality coffee at work. Complete the enquiry form below and one of our friendly coffee consultants will be in touch the discuss your requirements!
Enter a direct link here
ENTER YOUR E-MAIL
ENTER YOUR PHONE NUMBER
Your Information will never be shared with any third party.